Ajankohtaista luettavaa

15.10.2013

Lakisääteisellä vuosilomalla sairastumisesta poistui karenssi 1.10.2013 lukien

Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden sattuessa vuosiloma-aikaan ensimmäiset seitsemän päivää olivat aiemmin niin sanottuja karenssipäiviä, jotka eivät olleet siirrettävissä myöhempään ajankohtaan.

Vuosilomalakia muutettiin 1.10.2013 lukien siten, että se koskee samalla tavalla sekä vuosiloman alkaessa että sen aikana sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä johtuvaa työkyvyttömyyttä. Oikeus saada vuosiloma siirretyksi koskee kaikkia loman ajankohtaan sijoittuvia sairauspäiviä.

Vuosiloman tai sen osan siirto edellyttää sairausajan palkanmaksun edellytyksenä olevaa työkyvyttömyyttä ja sitä, että työntekijä pyytää loman siirtämistä ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä osoitettava työkyvyttömyytensä lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Tällaisena selvityksenä tulee ensisijassa kysymykseen asianomaisessa työehtosopimuksessa sovittu todistus tai muu selvitys.

Sairauspäiviltä työntekijällä on oikeus saada sairausajan palkkaa sen mukaan, kuin työsopimuslaissa on säädetty tai sovellettavassa työehtosopimuksessa on sovittu.

Uusi säännös koskee vain lakisääteistä vuosilomaa, ei pidempiä loman osia. Lain voimaan tullessa olleita työehtosopimuksia sovelletaan sellaisenaan kyseisen sopimuskauden loppuun saakka.